Presentasjon av kontor: Statsbygg!

Det viktigste målet med «Arkitektstudenter i hurtigpraksis» er å vise studentene diversitet i faget. Vi er følgelig glade over at vi kan besøke både private, offentlige og statlige kontorer. Neste kontor vi ønsker å presentere representerer i år den statlige delen, og det er Statsbygg.

Statsbygg

Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler.Statsbygg er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har som oppgave å sette i verk regjeringens bygge- og eiendomspolitikk. Av de 902 ansatte, jobber omtrent halvparten innenfor eiendomsdrift og forvaltning. Det kan også nevnes at Statsbygg er det eldste kontoret vi besøker i år. I 2016 hadde de 200 års jubileum! Statsbyggs historie kan følges tilbake til 1816, da den norske stat oppnevnte en bygningskyndig konsulent.

37179099_10160525279025257_6525387093198241792_n

rendering: Statsbygg, Nytt Nasjonalmuseum

 

Vi er glade over at vi i år skal besøke Statsbygg i deres hovedkontor i Oslo, men det kan videre nevnes at de også har regionkontor i Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Presentasjon av kontor: Lund + Slaatto!

En liten spasertur fra Operaen, på Langkaia 1, holder Lund+Slaatto Arkitekter til.

Kontoret ble opprettet i 1987, og er siden 2003 ledet av de tre partnerne Pål Biørnstad, Espen Pedersen og Inge Ormhaug. I 2017 tiltrådte Åse Helene Mørk som partner og daglig leder. Kontorets bevisste satsing på å videreutvikle kontoret faglige profil og kompetanse har resultert i at Lund+Slaatto de seneste årene har opplevd betydelig fremgang med hensyn til konkurranser og tilgang på prosjekt.

 

Lund+Slaatto

 

Arkitektkontorets opprinnelige gründere Nils Slaatto og Kjell Lund gikk bort i hhv 1997 og 2013. Men deres meget karaktersterke prosjekter fra tidligere tiår og deres generelle vilje til arkitektur utgjør stadig en grunnleggende faglig inspirasjon for kontorets virke.

 

Q44 - Illustrasjon Fasade bygg A sett fra stadions torg T1xxx.pd

Rendering: Lund + Slaatto Arkitekter, Valle Wood

 

Ambisjonen til Lund+Slaatto Arkitekter er å skape karakteristisk, formsterk og bærekraftig arkitektur.For alle kontorets prosjekter tilstrebes det å finne frem til et tydelig og unikt svar på oppdragets stedlige, funksjonelle og miljømessige forutsetninger; en utforming som gjennom sine skulpturale og romlige kvaliteter innebærer en interessant og meningsfull, daglig brukeropplevelse.

Vi er spente på hvordan besøket vårt hit blir i år, vi gleder oss!

Presentasjon av kontor: Nordic!

Et internasjonalt kontor med et nordisk navn: Nordic!

Nordic består av 170 ansatte fra 27 forskjellige land. De har hovedkontor i Oslo, men har også kontorer i København og London, og de er aktivt involvert i prosjekter i ulike land i Europa, Afrika, Midtøsten og Asia.

Nordic

De jobber i integrerte tverrfaglige team, med både planleggingseksperter og arkitekter, for å oppnå de mest innovative og bærekraftige løsningene. Denne arbeidsmåten gir også en fleksibel, prosjektbasert organisasjon som gir dem muligheten til å delta i konkurranser og prosjekter av alle skalaer globalt.

Nordic_lufthavn.jpg

Et av de feltene hvor Nordics har særlig god kompetanse er flyplassdesign. De designer alltid for funksjonalitet og langsiktig fleksibilitet, og jobber for å skape flyt og effektiv logistikk, samme om det er masterplan, store flyplasshubs eller mindre terminaler. Nordic er med til å designe New Istanbul Airport, som vil bli en av verdens største flyplasser. De er også arkitektene bak utvidelsen av Oslo flyplass.

Vi gleder oss til å besøke dem!

Presentasjon av kontor: LPO!

Lars, Per, Ola; LPO. Navnene på grunnleggerne og neste kontor vi presenterer her på hjemmesiden!

LPO består av 79 ansatte og 59 partnere, og har kontorer i Oslo, Lillehammer, Bohuslän og helt nord på Svalbard. De jobber med komplekse prosjekter innenfor plan, arkitektur og transformasjon på alle nivåer fra mulighetsstudier, prosjektering og oppfølging til ferdig bygg.

LPO_Fiskehallen

LPO har også blitt premiert med flere utmerkelser både i Norge og i utlandet, bla. Cityplanner of the year for Vulkan. De har et ønske om å være en engasjert samfunnsaktør, og etterstreber å lage gode, helhetlige løsninger for brukerne og samfunnet som helhet der både bærekraft og innovasjon ivaretas.

LPO_Vulkan2

I LPO har de det de kaller LPO-modellen; det innebærer at alle deler ansvar og eierskap, og at alle medarbeidere tilbys partnerskap. Alle partnere har like store aksjeposter, og sist de telte var 59 partnere av totalt 79 ansatte.Skjermbilde 2018-07-11 kl. 11.14.02

Sist år fikk vi prøve VR-simulasjoner i egne LPO-VR-briller. Spennende måte å oppleve prosjekter på, allerede før de er bygget!

Presentasjon av kontor: A-lab!

I dag har vi gleden av å presentere: A-lab!

A-lab arkitekter et nokså nytt, stort arkitektkontor med over 80 ansatte. Kontoret ble stiftet i 2000 og har siden den tid jobbet mye med arkitektkonkurranser innenfor kontorbygg og bolig.

A-lab statoil

Som et middels stort arkitektkontor i Oslo har A-lab deltatt i flere av de sentrale arkitektkonkurransene i Hovedstaden gjennom nyere tid. Blant annet var de en av konkurrentene om regjeringskvartalet og har også tegnet et bygg av byggene i Barcode.

A-lab barcode3

Med mye tverrfaglig samarbeid med eksterne aktører er også A-lab et kontor det vil være interessant å følge med på i forbindelse med den kommende debatten 8. August.

Besøket hit vil trolig by på spennende utfordringer, vi ser veldig fram til dette.

Presentasjon av kontor: KIMA!

Nå nærmer årets Hurtigpraksis seg med stormskritt, og neste kontor som presenteres er: KIMA Arkitektur!

KIMA

 

KIMA Arkitektur er et arkitektkontor i Oslo, etablert i 2008 av  Inge Hareide, Martin Dietrichson og Kristoffer Moe Bøksle. Med 17 ansatte med fødselsår så sent som 1993 spenner alderen bredt og danner et bra miljø med spennende diskusjoner. Mye erfaring og kunnskap gir samtidig et godt grunnlag for utvikling av komplekse prosjekter, både i form av nybygg og transformasjon/rehabilitering. Dette og mye mer er det som gjør KIMA Arkitektur i stand til å gjennomføre gode, spennende prosjekter av svært variert karakter.

 

KIMA2

 

Fjorårets besøk inneholdt oppgaver og befaring til Gyldendalshuset, Sentralen og Telegrafen, der vi blant annet fikk teste punktsky som verktøy. Disse prosjektene, Arkitektmuseet og flere prosjekter de har vært involvert i er det mulig å lese om på deres nettside.

 

KIMA

 

Vi gleder oss til å besøke KIMA igjen i år og er ikke i tvil om at deltakerne våre vil få mye ut av dette besøket!

Presentason av samarbeidspartnere: NAL og OAF!

Det er helg, det er søndag, og vi ønsker å presentere Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), og Oslo Arkitektforening (OAF).

NAL

 

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. De arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. Medlemmene omfatter cirka 3780 arkitekter i privat og offentlig sektor, samt cirka 500 studenter.

36775555_10160489978105257_2325766366067425280_n (1)

NAL ble stiftet i 1911, har 14 lokalforeninger som styres lokalt, og administrasjonen består av 35 ansatte.

Generelt samarbeider forbundet med en rekke offentlige og private institusjoner for å bedre rammebetingelsene for arkitektur. Dette gjør de blant annet gjennom å være høringsinstans for offentlige myndigheter for nye lover og forskrifter og gjennom å delta i den offentlige debatten om arkitektur og stedsutvikling. Utenom dette er NAL en pådriver for utvikling av arkitekturpolitikk i Norge mot politikere og andre beslutningstagere.

img_6941.jpg

Oslo Arkitektforening (OAF) ble stiftet 30. oktober 1906 under navnet Kristiania Arkitektforening, og i 1925 ble dens navn endret til Oslo Arkitektforening.

OAF er en lokalforening i NAL. Foreningen representerer sine medlemmer og styrker den faglige og kollegiale standarden. Den skal være et debattforum der viktige saker for arkitektene og deres samfunnsansvar blir tatt opp og belyst.

Presentasjon av unge arkitekter!

Denne posten vies til presentasjon av unge arkitekter som allerede har gjort seg bemerket på den arkitektoniske scene.

Vi har følgelig gleden av å presentere edit/atelier, Tøyen Tegnelaboratorium og Oslo Allmennboliglab.

edit_atelier

Først ut noen ord om edit/atelier som ble stiftet i begynnelsen av 2018! edit / atelier er en ung, innovativt landskap-, urbanisme- og arkitektonisk praksis grunnlagt av Eric Reid, Gauthier Durey og Linn Runeson.

De jobber med grensesnittet mellom landskap, urbanisme og arkitektur. De tror på åpne, grenseløse prosesser, og de streber etter å skape synergier mellom romlige miljøer.

edit/atielier kan beskrives som en blanding av nasjonaliteter, bakgrunner, og de har allerede vært en del av prisbelønte konkurranse team. De har erfaring med både offentlige og private prosjekter, og har vært involvert akademisk gjennom undervisnings- og rådgivende roller, alltid nysgjerrig på andre felt.

 

Tøyen Tegnelab

De neste ut er jentene fra Tøyen Tegnelaboratorium som har stått for et diplomprosjekt/masterprosjekt i arkitektur som omhandler Kolstadgata på Tøyen, og hvordan den kan transformeres ved hjelp av brukermedvirkning. Det er også merkverdig å nevne at de engasjerte jentene har flere prosjekter i luften, og blant annet har vært med å stifte Tøyen Boligbyggelag, der de jobber med boligsosiale løsninger.

Oslo Allmennboliglab

Boligutviklingen er i dag i stor grad overlatt til markedskreftene. Dette gjør særlig utslag i Oslo der prisene har økt dramatisk over mange år og flere grupper faller mellom to stoler i den norske boligmodellen: selveiere og særlig vanskeligstilte.

Masteroppgaven til Oslo Allmennboliglab belyser hvordan en «tredje boligsektor», der det offentlige gjenopptar et samfunnsansvar for å sikre gode og rimelige boliger til allmennheten, kan ta form i boligpolitikken, byutviklingen og boligarkitekturen.

Vi er glade over å ha med disse på workshopen!

 

Presentasjon av kontor: Vardehaugen!

Vardehaugen ble etablert i 2015 av Håkon Matre Aasarød, tidligere partner og medstifter av Fantastic Norway Architects. De er et Oslobasert kontor som jobber med et mangfoldig utvalg av prosjekter og klienter; alt fra private hus, til offentlige prosesser og byplanlegging. De jobber også både innenlands og utenlands.

 

Vardehaugen_office

 

Vardehaugen tar utgangspunkt i at hver klient er forskjellig; og at hvert sted på en eller annen måte er særegent og unikt. De har en tilgang til arkitektur hvor de forsøker  å omfavne dette i alle deres prosjekter.

 

Vardehaugen_bakgård2.png

 

Vardehaugen er opptatt av at arkitekturen er ikke en abstrakt geometrisk størrelse, men noe konkret som er knyttet til vår kroppslige eksistens og verden rundt oss. Derfor utfører de tegninger i full skala i bakgården for gi en bedre forståelse av størrelse og proporsjoner i deres prosjekter. Man kan dermed nesten spasere gjennom prosjektene -selv før de blir bygget, og dette var særlig populært blant fjorårets deltagere av Hurtigpraksis!

 

Presentasjon av kontor: Saaha!

Vi får den store glede av å besøke det dyktige arkitektkontoret Saaha i løpet av Hurtigpraksis-ukene!

Saaha3

Saaha er et veldig allsidig arkitektkontor med prosjekter innenfor blant annet byplanlegging, komplekse bygg, boliger og designprosjekter. Heldagsbesøket hit vil definitivt by på spennende utfordringer og en innsikt i et bredt spekter av arkitektyrket.

Saaha1

Med partnerne Thor Olav Solbjør, Adnan Harambasic og Kenan Brckalija i spissen drives arkitektkontoret i Oslo og Sarajevo med stort fokus på miljø og med prosjekter i både Norge og Bosnia-Hercegovina. Det Oslobaserte prosjektet “I Love Nydalen” viser godt hvordan kontoret kombinerer kontekstforståelse, bevaring og design. Dette og  mange andre prosjekter det er mulig å lese mer om på deres nettside http://saaha.no.

Vi gleder oss!